از کوچه های درد
می گذرد سایه ای اسیر
لب بسته، آه به دندان و ناگزیر

...
باران
حرفی  بزن
شاید مرهم شود
بر زخم کهنه ای