تصور آینه از آتش،
بی قراری های اوست،
و رقصی گنگ ، معجزه این دلتنگی
- تعبیر جاودانه عشقی فرا سو  -

تو را به چشم آب دیدم
در نگاه ماهی
بامدادان که پریان بالغ
در چشمه رخ می شستند
و نگاره می افروختند .
تا مگر بهشت عورشان 
به این تلألو روشن شود.

مرا در غربت خویش پناهی ده
به سوز خود راهی...

سی ام شهریور 1393