ماه ، خیره بود بر سر شاخه های درخت ، که از سرما می لرزید.

 

ادامه دارد...